Candidatura d'Unitat Popular

Territorial Ponent-Pirineus

Moció de la CUP a la Diputació de Lleida per l’aplicació de taxes municipals a les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs

Al ple de febrer la Diputació de Lleida va aprovar per unanimitat la moció presentada per la CUP de suport tècnic i econòmic als municipis per a la implementació de la taxa per a l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs. La Diputació donarà suport tècnic i jurídic als ajuntaments que decideixin aplicar aquesta taxa.

La moció, presentada conjuntament amb ERC, fa referència al fet que la llei d’hisendes locals recull a l’article 20.3.k la possibilitat d’establir una taxa per gravar les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, aigua i gas que ocupin el sòl, subsòl o el vol de vies públiques o d’altres terrenys de domini públic local.

Les cinc sentències dictades pel Tribunal Suprem, en data 21 de desembre del 2016, obren la porta  a que els municipis que compten amb trams de xarxes de transport d’energia elèctrica o canonades de gas que transcorren per terrenys municipals elaborin la corresponent ordenança fiscal amb plena seguretat jurídica.

Si bé diversos municipis ja fa anys que exigeixen aquesta taxa, fins ara les ordenances només ho regulaven per a les  empreses que, fent ús de les xarxes o canonades, presten els serveis de subministrament al propi municipi i aquests resultin d’interès general. A la pràctica afectava només a distribuïdores i/o comercialitzadores, que havien de pagar una taxa de l’1,5 per cent sobre els ingressos bruts generats al municipi.

El tret diferencial radica en què, a partir d’aquesta jurisprudència, els ajuntaments també podran establir una taxa per a les empreses que compten amb xarxes que travessen el terme municipal, però que no van directament vinculades a la prestació de serveis al municipi (per exemple les línies d’alta i mitja tensió en el cas de les elèctriques).

Les sentències del Tribunal Suprem han validat una metodologia de càlcul concreta per a determinar la base imposable de la taxa en funció del valor de la utilitat que reporta l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic. El valor d’aquesta utilitat es calcula a partir del valor cadastral del sòl amb construcció, assimilant a una construcció les pròpies línies elèctriques i tots els elements de la instal·lació.

Segons l’acord aprovat per unanimitat, la Diputació donarà suport als ajuntaments que decideixin aplicar aquesta taxa i que així ho sol·licitin.

Al mateix ple la CUP va votar favorablement a la resta de mocions presentades:

Moció presentada pels grups polítics d’ERC i CiU, referent als beneficis fiscals en l’IBI de les autopistes de peatge i de suport als municipis lleidatans afectats per l’AP-2, aprovada amb els vots de tots els grups menys el PP.

Moció presentada pels grups polítics del PSC i UA, contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del protocol de pobresa energètica, aprovada per unanimitat.

Al marge dels vots favorables, en tant que partidària de trobar solucions immediates a les problemàtiques concretes a que feien referència les diferents mocions, la CUP va denunciar la supeditació de les administracions públiques als interessos de les grans empreses, com a causa principal dels problemes esmentats, i va reivindicar la nacionalització i /o municipalització i el control democràtic de sectors estratègics com l’aigua o l’energia com a solució definitiva als abusos de les grans corporacions econòmiques.